PRIHLÁŠKA K PRVÉMU SVÄTÉMU PRIJÍMANIU

 

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa:

 

Dátum narodenia dieťaťa:

Miesto narodenia dieťaťa:

Škola:

Trieda

Meno a priezvisko  otca:

 

Meno a priezvisko matky:

 

rodená:

Presná adresa bydliska:                                                            

Tel. číslo:

 

Prihlasujeme svoje dieťa k príprave

na prvé sväté prijímanie

 

Uvedomujeme si svoj záväzok, ktorý sme prijali pri krste dieťaťa

 a chceme na tejto príprave aktívne spolupracovať.

 

Čestne prehlasujeme, že budeme dbať o to, aby naše dieťa spolu s nami pravidelne navštevovalo nedeľné bohoslužby a prehlbovalo sa v náboženských vedomostiach vzornou prípravou na hodiny náboženskej výchovy a farskej katechézy.

 

Podpis otca:

Podpis matky:

 

Ak dieťa nebolo pokrstené v našej  farnosti,

prihlášku dajte potvrdiť tam, kde dieťa prijalo sviatosť krstu.

 

Potvrdzujem, že prvoprijímajúci  prijal sviatosť krstu

Farnosť:..........................................Dátum krstu: .....................................

zv.......... str............. por. č....................

                                                                                  ....................................

                                                                               pečiatka a podpis

 

 

 

 

PRIHLÁŠKA K PRVÉMU SVÄTÉMU PRIJÍMANIU

 

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa:

 

Dátum narodenia dieťaťa:

Miesto narodenia dieťaťa:

Škola:

Trieda

Meno a priezvisko  otca:

 

Meno a priezvisko matky:

 

rodená:

Presná adresa bydliska:                                                           

Tel. číslo:

 

Prihlasujeme svoje dieťa k príprave

na prvé sväté prijímanie

 

Uvedomujeme si svoj záväzok, ktorý sme prijali pri krste dieťaťa

 a chceme na tejto príprave aktívne spolupracovať.

 

Čestne prehlasujeme, že budeme dbať o to, aby naše dieťa spolu s nami pravidelne navštevovalo nedeľné bohoslužby a prehlbovalo sa v náboženských vedomostiach vzornou prípravou na hodiny náboženskej výchovy a farskej katechézy.

 

Podpis otca:

Podpis matky:

 

Ak dieťa nebolo pokrstené v našej  farnosti,

prihlášku dajte potvrdiť tam, kde dieťa prijalo sviatosť krstu.

 

Potvrdzujem, že prvoprijímajúci  prijal sviatosť krstu

Farnosť:..........................................Dátum krstu: .....................................

zv.......... str............. por. č....................

 

 

                                                                            .....................................

                                                                               pečiatka a podpis